ธรรมภิบาล

– คุณค่าสำคัญ

ณ ViewPOINT เราบูชาความรู้ วรรณคดี การศึกษา วัฒนธรรม และความชำนาญวิชา

เราให้ความสำคัญมากเป็นอย่างยิ่งต่อความสร้างสรรค์ ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ความโปร่งใส ความไว้วางใจ และความเป็นมืิออาชีพทางการงาน

เราชื่นชมความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน และบริการลูกค้า เป็นอย่างยิ่ง

เพราะเราถือว่าการแปลเป็นงานสร้างสรรค์แบบต้นตำรับ

เราจึงมุ่งมั่นผูกมัดสู่สามองค์ประกอบทางงานศิลป์ ได้แก่

ความคิด – แรงกระตุ้นที่อยู่เบื้องหลังงาน

การปฏิบัติ – ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของงานต่อลูกค้า และ

การพัฒนา – ผลกระทบของงานต่อธุรกิจลูกค้า

ฉะนั้นเราจึงยืนหยัดภาระหน้าที่ การงาน และความสำเร็จ ให้เข้ากับระบบคุณค่าและทัศนะอาชีพของเรา

คุณค่าที่เราสื่อมานี้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจ และการนำร่างข้อสัญญาของเรา เราถือไว้เป็นหลักสำคัญยิ่งว่า นี่เป็นเหตุแห่งชือเสียงทั่วสากลโลก แห่งสถานภาพทางตลาดที่น่าเชื่อถือ และแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนของเรา

– การให้คุณวุฒิ

 – สารแห่งคุณภาพ

ณ ViewPOINT เรามุ่งมั่นส่งงานเปี่ยมคุณภาพหาเทียบเท่า โดยมีระบบการทำงานแปลที่เข้มงวดและตรงตามแบบปฏิบัติ มีการสังเกตุอย่างระมัดระวัง และนำปฏิบัติตามหลักทฤษฎีข้อกำหนดแห่งคุณภาพที่เกี่ยวเนื่อง

เราถูกสั่งบังคับให้มีการบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิ ภาพผ่านขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

-นโยบายแห่งคุณภาพ รักษาและส่งเสริมในทุกระดับการบริหาร

-หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเราได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน

-พนักงานเราได้รับการฝึกหัดเป็นอย่างดี จึงสามารถทำงานได้อย่างรับผิดชอบ และสามารถตัดสินใจภายใต้ขอบเขตการทำงานของตนได้อย่างเต็มที่

-ข้อมูลและอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้จัดไว้ให้เพื่อให้แผนงานเป็นไปอย่างราบรื่น

-ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างมีการรักษา ควบคุม และจัดก็บไว้เป็นอย่างดี

การพัฒนาคุณภาพนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ด้วยแบบแผนการปฏิบัติและขั้นตอนที่ดีที่สุด เราตอบสนองทั้งความพอใจของลูกค้า รายได้บริษัทและยอดกำไรรายปีที่เพิ่มมากขึ้น

 – การช่วยเหลือทางสังคม

ความรับผิดชอบทางสังคมเป็นคุณค่าที่สำคัญมากสำหรับเรา ปณิธานต่อชุมชนไครีน (Cairene) เป็นหลักฐานยืนยันด้านความรับผิดชอบทางสังคม ในจุดประสงค์ทางธุรกิจของเรา

ฉะนั้นเราจึงเพิ่มหลักสูตรสำคัญด้านการศึกษาทางสังคม ผ่านทางภาษา วรรณคดี และการแปลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมคุ้นเคยเข้าใจกับสิ่งที่ต้องทำก่อนเพื่อโลกของเรา รวมทั้งสิ่งท้าทายและโอกาสที่มีอยู่

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อบทบาทของเราใ

ในหมู่บ้านโลก เราได้พัฒนาวารสารอิเลคทรอนิกส์ที่กว้างไกลไปกว่าเรื่องรายได้เพื่อให้เยาวชนทั้งในอียิปต์เองและทั่วโลก ได้เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขวาง เราคาดหวังไว้ว่าจะขยายวารสารอิเลคทรอนิกส์ออกไปอีก (ปัจจุบันมีเฉพาะภาษาอังกฤษ) ให้ครอบคุมทุกภาษาราชการที่ใช้ในองค์กรสหประชาชาติ