ก็อปปีไรต์และการสอบทาน

ก็อปปีไรเตอร์และนักตรวจสอบของ ViewPOINT ขอรับรองว่าบทความที่รับมาดำเนินการจะถูกต้อง กระชับ และนำนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี ก็อปปีไรเตอร์และนักตรวจสอบของเรามีความชำนาญในเรื่องการใช้ไวยากรณ์และความถูกต้องทางภาษา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้คำที่เหมาะสม ลบคำซํ้า แก้ปัญหาการวางประโยค ปรับคำศัพท์ให้ถูกต้อง ปรับแต่งย่อหน้า และเรียงร้อยข้อความให้เหมาะสมต่อกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย

เราจะทำการปรับปรุงรูปแบบและความชัดเจนโดยรวมของบทความ ปรับเปลื่ยนการจัดเรียงประโยคและย่อหน้าถ้าจำเป็น ใช้คำศัพท์ใหม่ที่เหมาะสม และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถส่งผลงานที่ได้รับการขัดเกลาอย่างดี พร้อมนำไปใช้ได้เลย

ตลอดช่วงเวลาในการทำงาน ก็อปปีไรเตอร์และนักตรวจสอบของ ViewPOINT เคารพต่อลีลาและท่วงทำนองของบทความเดิม เราจะพิจารณาแก้ไขการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น การดำเนินงานในลักษณะนี้ นั่นหมายความว่าเราเปิดโอกาสให้แก่ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ที่จะได้รับบทความที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์และนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง